Registreren

Bent u nieuw? Registreer u dan hier om te genieten van de vele voordelen.

Factuuradres

Velden met een * zijn verplicht
Algemene voorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet idere bestelling in onze burelen bevestigd worden. Wij nemen de nodige maatregelen om de leverinstermijnen te eerbiedingen en nemen geen vertragingsboeten aan. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en binnen 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden. Alle Facturen zijn betaalbaar te Antwerpen. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag der factuur niet incasseren. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen einde maand. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswegen en zonder ingebrekenstelling rente geven berekend op de basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum interestvoet van 12%. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met minimum van 25 euro. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen , van rechstwege onmiddelijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kan de verkoop van rechstwege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsluiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag te stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geshcikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. Onverminder het risico van de koper met betrekking to de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij ons ten titel van pand, van nu af aan, alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop. De door de koper betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons. Het rekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarde zijn eveneens van toepassing bij eventuele verkoop per mail en/of via onze website. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper , naar onze keuze, alleen bevoegd.

Om ervoor te zorgen dat deze site correct werkt, en om de site te evalueren en verbeteren, gebruiken we cookies. Door onze site te gebruiken, accepteert u onze Cookie verklaring.